Jídelní lístek Ricochet Virtuální prohlídka
Drobečková navigace

Úvod > O obci > Historie

Historie obce

Popis znaku:

Znak

Ve zlatém štítě pod černou hlavou s dolů obrácenou zlatou vlčí udicí černá psí hlava s krkem a červeným jazykem, šikmo podložená černým čakanem na červeném topůrku.

Historie obce

Chodská Lhota patří mezi jedenáct nejstarších chodských vsí, které jsou uvedeny v listině krále Jana Lucemburského z 16. března 1325. Tam se o nich píše, jako o strážních vsích, při obou stezkách domažlických, na jihozápadní hranici Českého státu. Je ale předpoklad, že obec vznikla při kolonizační vlně již v desátém století. Další zprávy o Lhotě se nachází v Berní rule, roku 1379, 1579, 1697, 1789 a v Koutském archivu, až do roku 1839. Archiv v Koutě byl v přestěhován do Horšovského Týna a dalších archivních úložišť. Název Lhota vznikl pravděpodobně od slova lhůta, což znamenalo, že dotyčná ves byla po smluvenou dobu ( lhůtu ) osvobozena od placení všech daní a poplatků. Byla to dočasná odměna ( úleva ) za práci s vymýcením lesa, obděláním půdy a založením vsi. V některých historických pramenech se vyskytuje německý název Mehlhut.

Název vsi Lhota, Lhotka byl v minulosti dosti rozšířen, a proto se později k tomuto názvu často připojoval přívlastek podle tvaru vsi, její polohy, nebo příslušenství k vrchnosti. Současný název Chodská Lhota je používán od 1. 7. 1947.

Všechny chodské vsi byly nejdříve příslušny k rýzmberskému panství. Na začátku 17. století se dostaly do zástavy, a ke konci tohoto století připadly do dědičného práva pánů Lamingerů z Albernreuthu. Ves Lhota byla zapojena do známého povstání, které bylo potlačeno v roce 1693. V berní rule z roku 1654 je Lhota uváděna jako součást panství Újezd sv. Kříže. V tereziánském katastru z druhé poloviny 18. století je uvedeno, že ves Lhota měla 58 hospodářů, 3 mlynáře, 4 tkalce, krejčího, ševce, bednáře a mistra kovářského. Ve vsi tehdy byly rybníky na čtyři kopy ryb. V té době spadá Lhota pod panství Kout - Trhanov v majetku Stadionů. Lhota byla přifařena k Loučimi, kam také chodili děti do školy až do roku 1827, kdy se začalo vyučovat ve Lhotě. V roce 1877 si Lhotští postavili novou školu, zprvu jednotřídní, později dvojtřídní. V budově bývalé školy se dnes nachází Obecní úřad a mateřská škola.   

Název obce Lhota byl roku 1853 změněn na Lhota u Nové Kdyně, roku 1923 změněn na Lhota u Kdyně. V roce 1939 byl do konce války změněn název obce na německé Melhut. Po válce se vrátil název Lhota u Kdyně a nakonec od 1.7.1947 dosud nese obec název Chodská Lhota.

Několik dalších historických milníků Chodské Lhoty:

V roce 1890 je ve Lhotě 144 domů, v nichž žije 810 čechů a 6 němců.

Založení Hasičského sboru v roce 1899.

Roku 1901-1903 postavena kaple Svatého Václava.

V roce 1911 byla postavena a vysvěcena "Stáškova kaplička" na náklady pana Josefa Koutníka z Chodské Lhoty.

V roce 1914 byla postavena škola na Šteflích. Její provoz byl ukončen Protektorátním nařízením v roce 1942.

Postaven hostinec "U Choda" roku 1919.

Založení Sokola v roce 1923.

Elektrifikace obce v roce 1928.

Osamostatnění Sokola 18.5.1928.

Stavba Sokolovny 1928, za tři měsíce od položení základního kamene, se tancovalo na pouťové zábavě.

5.května 1945 v 16:30 byla obec osvobozena Americkou motorizovanou jednotkou, jež přijela směrem od Chalup přes Štefle.

Elektrifikace obce Štefle v roce 1948.

Založení zastávky ČSD v roce 1951.

Založení kroniky obce v roce 1955. (dřívější kroniky údajně shořely). Ve SOA Hor. Týn se nachází Pamětní kniha z let 1837 - 1927, napsaná z velké části "starým německým písmem". Dále obec vlastní pamětní knihu z let 1955 - 1980. Školní kroniku 1877 - 1955, kroniku školy Štefle 1912 – 1942.

1956 vybudován Dolejší rybník, betonová deska a zábradlí Karel Seidl kovář.

1958 – 1959 stavba kravína, stavěno vlastními silami JZD.

Zavedení elektřiny na Výrov v roce 1960.

Zavedení autobusové dopravy do obce v roce 1966.

1976-1990 je Chodská Lhota součástí střediskové obce Pocinovice.

Ukončení provozu Základní školy v obci v roce 1982. Od toho roku dojíždějí mladší žáci do školy v Pocinovicích, starší žáci pak do Kdyně.

První rekonstrukce a prodloužení sokolovny v letech 1988/1989, venkovní úpravy v roce 1990.

V dubnu 1994 založen FK SOKOL CHODSKÁ LHOTA (registrován byl 4.5.1994).

1997/1998 Budování fotbalového hřiště.

1998/2001 výstavba kabin na hřišti.

V roce 2000 opravena kaple sv. Václava.

Rekonstrukce sokolovny v letech 2009/2010.

V roce 2019 výročí 640 let osady Výrov a 120 let SDH.